ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5504 AutoCAD روز های فرد 15:30 الی 17 1398/8/30 1000000 60 شعبه ائل گلی
2 5525 Photoshop روز های فرد 18:30 الی 20 1398/9/19 538000 40 شعبه ابوریحان
3 5661 ICDL روز های زوج 17 الی 20 1398/9/23 770000 138 شعبه ابوریحان
4 5569 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1398/9/28 770000 138 شعبه ابوریحان
5 5809 ICDL روز های فرد 14 الی 17 1398/10/19 770000 138 شعبه ائل گلی
6 5565 ICDL روز های فرد 9:30 الی 12:30 1398/9/17 770000 138 شعبه ائل گلی
7 5631 ICDL روز های فرد 9:30 الی 12:30 1398/10/19 770000 138 دفتر مرکزی
8 5422 ICDL روز های زوج 18:30 الی 21:30 1398/11/23 770000 138 دفتر مرکزی
9 5423 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1398/11/24 770000 138 دفتر مرکزی
10 5494 ICDL روز های زوج 17 الی 20 1398/9/13 770000 138 شعبه ائل گلی
11 5257 AutoCAD روز های زوج 15:30 الی 17 1398/9/11 1000000 60 دفتر مرکزی
12 5356 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1398/9/3 770000 138 شعبه ائل گلی
13 5357 e-kids روزهای دوشنبه 17 الی18:30 1398/10/9 500000 90 شعبه ائل گلی
14 5541 ICDL روز های زوج 9:30 الی 12:30 1398/9/20 770000 138 دفتر مرکزی
15 5564 ICDL روز های زوج 9:30 الی 12:30 1398/9/11 770000 138 شعبه ائل گلی
16 5574 Photoshop روز های فرد 18:30 الی 20 1398/8/28 538000 40 شعبه ائل گلی
17 5600 ICDL روز های زوج 9:30 الی 12:30 1398/9/16 770000 138 شعبه ابوریحان
18 5601 ICDL روز های فرد 9:30 الی 12:30 1398/9/19 770000 138 شعبه ابوریحان
19 5610 MSProject روز های زوج 18:30 الی 20 1398/8/29 700000 40 دفتر مرکزی
20 5667 Photoshop روز های زوج 15:30 الی 17 1398/9/11 538000 40 دفتر مرکزی
21 5634 AutoCAD روز های فرد 20 الی 21:30 1398/10/19 1000000 60 دفتر مرکزی
22 5636 e-kids پنج شنبه ها 17 الی 18:30 1398/10/26 500000 90 دفتر مرکزی
23 5814 AutoCAD روزهای فرد 15:30 الی 17 1398/9/7 1000000 60 شعبه ابوریحان
24 5734 ICDL روز های زوج 18:30 الی 21:30 1398/11/23 770000 138 دفتر مرکزی
25 5740 ICDL روز های زوج 18:30 الی 21:30 1398/11/23 770000 138 دفتر مرکزی
26 5750 ICDL روز های زوج 17 الی 20 1398/9/23 770000 138 شعبه ابوریحان
27 5751 ICDL روز های فرد 17 الی20 1398/9/28 770000 138 شعبه ابوریحان
28 5759 ICDL روز های زوج 17 الی 20 1398/9/23 770000 138 شعبه ابوریحان
 1  
  تعداد افراد حاضر: 179       تعداد بازديد امروز: 1913       تعداد بازديد ديروز: 6678       تعداد بازديد ماه: 145044       تعداد بازديد ماه گذشته: 986143       تعداد بازديد كل: 1655033333