ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5257 AutoCAD روز های زوج 15:30 الی 17 1398/5/12 1000000 60 دفتر مرکزی
2 5356 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1398/6/28 770000 138 شعبه ائل گلی
3 5357 e-kids روزهای فرد 11 الی 12:30 1398/6/5 500000 90 شعبه ائل گلی
4 5422 ICDL روز های زوج 18:30 الی 21:30 1398/5/30 770000 138 دفتر مرکزی
5 5423 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1398/5/30 770000 138 دفتر مرکزی
6 5494 ICDL روز های زوج 17 الی 20 1398/6/27 770000 138 شعبه ائل گلی
7 5502 MSProject روز های فرد 18:30 الی 20 1398/6/21 700000 40 شعبه ائل گلی
8 5504 AutoCAD روز های زوج 15:30 الی 17 1398/5/6 1000000 60 شعبه ائل گلی
9 5525 Photoshop روز های فرد 18:30 الی 20 1398/4/30 538000 40 شعبه ابوریحان
10 5541 ICDL روز های زوج 9:30 الی 12:30 1398/5/12 770000 138 دفتر مرکزی
11 5564 ICDL روز های زوج 9:30 الی 12:30 1398/5/28 770000 138 شعبه ائل گلی
12 5565 ICDL روز های فرد 12:30 الی 15:30 1398/5/27 770000 138 شعبه ائل گلی
13 5569 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1398/4/30 770000 138 شعبه ابوریحان
14 5574 Photoshop روز های فرد 18:30 الی 20 1398/5/3 538000 40 شعبه ائل گلی
15 5600 ICDL روز های زوج 9:30 الی 12:30 1398/4/29 770000 138 شعبه ابوریحان
16 5601 ICDL روز های فرد 9:30 الی 12:30 1398/5/20 770000 138 شعبه ابوریحان
17 5602 e-kids روز های زوج 15:30 الی 17 1398/4/29 500000 90 شعبه ابوریحان
18 5604 AutoCAD روز های فرد 15:30 الی 17 1398/5/27 1000000 60 شعبه ابوریحان
19 5610 MSProject روز های فرد 18:30 الی 20 1398/4/30 700000 40 دفتر مرکزی
20 5631 ICDL روز های فرد 9:30 الی 12:30 1398/5/17 770000 138 دفتر مرکزی
21 5634 AutoCAD روز های فرد 20 الی 21:30 1398/5/8 1000000 60 دفتر مرکزی
22 5636 e-kids روز های زوج 17 الی 18:30 1398/5/2 500000 90 دفتر مرکزی
23 5661 ICDL روز های زوج 17 الی 20 1398/5/2 770000 138 شعبه ابوریحان
24 5665 MSProject روز های زوج 15:30 الی 20 1398/4/29 700000 40 شعبه ابوریحان
25 5667 Photoshop روز های زوج 12:30 الی 14 1398/5/30 538000 40 دفتر مرکزی
26 5734 ICDL روز های زوج 18:30 الی 21:30 1398/5/2 770000 138 دفتر مرکزی
27 5740 ICDL روز های زوج 18:30 الی 21:30 1398/5/2 770000 138 دفتر مرکزی
28 5750 ICDL روز های زوج 9:30 الی 12:30 1398/4/29 770000 138 شعبه ابوریحان
29 5751 ICDL روز های فرد 12:30 الی 15:30 1398/5/6 770000 138 شعبه ابوریحان
30 5759 ICDL روز های زوج 9:30 الی 12:30 1398/5/2 770000 138 شعبه ابوریحان
 1  
  تعداد افراد حاضر: 121       تعداد بازديد امروز: 2711       تعداد بازديد ديروز: 8446       تعداد بازديد ماه: 2711       تعداد بازديد ماه گذشته: 253588       تعداد بازديد كل: 236872880