ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5823 تربیت برنامه نویس ios آماده به کار روز های زوج 20 الی 21:30 1399/8/21 5550000 194 دفتر مرکزی
2 5824 تربیت متخصص امنیت آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1399/8/12 4000000 144 دفتر مرکزی
3 5837 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روزهای فرد 17 الی 18:30 1399/8/22 3600000 214 شعبه ابوریحان
4 5844 ICDL روزهای زوج 9:30 الی 12:30 1399/8/19 940000 138 شعبه ائل گلی
5 5846 موشن گرافیک روزهای فرد 18:30 الی 20 1399/8/7 4200000 220 شعبه ائل گلی
6 5847 تربیت کارمند آماده به کار روز های زوج 17 الی 20 1399/8/18 2000000 82 دفتر مرکزی
7 5903 ICDL روزهای زوج 9:30 الی 12:30 1399/8/28 940000 138 شعبه ابوریحان
8 5906 تربیت مربی ICDL روز های فرد 14 الی 17 1399/8/29 2800000 150 دفتر مرکزی
9 5907 ICDL روزهای زوج 17 الی 20 1399/7/30 940000 138 شعبه ائل گلی
10 5908 برنامه نویسی روزهای فرد 15:30 الی 17 1399/8/27 350000 20 شعبه ائل گلی
11 5909 e-kids روزهای فرد 15:30 الی 17 1399/8/22 700000 90 شعبه ائل گلی
12 5910 رباتیک (دستی) روز های زوج15:30 الی 17 1399/8/28 500000 20 شعبه ائل گلی
13 5911 برنامه نویسی روزهای زوج15:30 الی 17 1399/8/28 600000 40 شعبه ائل گلی
14 5912 کاراموزی برنامه نویسی روز های زوج 17 الی 20 1399/8/24 2500000 70 دفترمرکزی
15 5913 کاراموزی حسابداری روزهای فرد 17 الی 20 1399/8/27 2500000 70 دفترمرکزی
16 5914 کاراموزی شبکه روزهای زوج 18:30 الی 21:30 1399/8/26 2500000 70 دفترمرکزی
17 5916 کاراموزی عمران روزهای فرد 14 الی 17 1399/8/18 2500000 70 دفترمرکزی
18 5917 کاراموزی معماری روزهای زوج 15:30 الی 18:30 1399/8/21 2500000 70 دفترمرکزی
19 5918 کاراموزی مکانیک پنج شنبه ها 14 الی 17 - جمعه ها 9 الی 12 1399/8/22 2500000 70 دفترمرکزی
20 5919 پک آموزشی خانم های خانه دار روز های فرد 9:30 الی 12:30 1399/7/22 1450000 196 دفتر مرکزی
21 5920 خوشنویسی تحریری روز های زوج 17 الی 18:30 1399/6/15 350000 20 دفتر مرکزی
22 5921 تربیت مربی ICDL روز های فرد 17 الی 20 1399/8/7 2800000 150 شعبه ابوریحان
23 5922 کارگاه پرونده خوانی روز های فرد 18:30 الی 20 1399/8/15 264000 12 شعبه ابوریحان
24 5923 Etabs-Safe روز های فرد 18:30 الی 20 1399/8/15 1500000 40 شعبه ابوریحان
25 5924 e-kids دوشنبه ها 15:30 الی 17 1399/8/26 700000 90 شعبه ابوریحان
26 5925 طراحی با کامپیوتر شنبه ها 15:30 الی 17 1399/8/20 350000 20 شعبه ابوریحان
27 5786 Adobe AfterEffects روز های فرد 18:30 الی 20 1399/8/15 1370000 40 شعبه ائل گلی
28 5792 موشن گرافیک روز های زوج 15:30 الی 17 1399/8/21 4200000 220 دفتر مرکزی
29 5797 V-ray روزهای زوج 14 الی 15:30 1399/8/12 1000000 40 شعبه ائل گلی
30 5798 Adobe Illustrator روز های زوج 18:30 الی 20 1399/8/26 700000 40 دفتر مرکزی
31 5807 برنامه نویسی روزهای فرد17 الی 18:30 1399/8/27 350000 20 شعبه ائل گلی
32 5808 برنامه نویسی یکشنبه ها 17 الی 18:30 1399/8/11 350000 20 شعبه ابوریحان
33 5809 ICDL روز های فرد 9:30 الی 12:30 1399/8/18 940000 138 شعبه ائل گلی
34 5810 تربیت حسابدار آماده به کار روزهای فرد 18:30 الی 20 1399/8/15 4200000 204 شعبه ائل گلی
35 5812 Solidworks روزهای فرد 18:30 الی 20 1399/8/18 1000000 40 شعبه ابوریحان
36 5813 +Network روزهای فرد 15:30 الی 17 1399/8/25 500000 30 شعبه ابوریحان
37 5814 AutoCAD روزهای فرد 17 الی 18:30 1399/8/22 1200000 60 شعبه ابوریحان
38 5821 تربیت متخصص شبکه آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1399/8/10 5500000 314 دفتر مرکزی
39 5822 تربیت برنامه نویس PHP آماده به کار جمعه ها 9 الی 13:30 1399/8/30 4200000 164 دفتر مرکزی
40 5928 تربیت برنامه نویس آماده به کار روزهای زوج 17 الی 20 1399/9/1 5400000 214 شعبه ائل گلی
41 5929 Etabs-Safe روز های فرد 18:30 الی 20 1399/8/25 1500000 40 شعبه ائل گلی
42 5930 Revit روز های زوج 15:30 الی 17 1399/8/26 1200000 40 شعبه ائل گلی
43 5931 طراحی با کامپیوتر روز های فرد 18:30 الی 20 1399/8/29 650000 40 شعبه ائل گلی
44 5933 MSRT چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 18:30 الی 20 1399/7/23 1000000 15 دفتر مرکزی
45 5934 EPT چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 17 الی 18:30 1399/7/23 1000000 15 دفتر مرکزی
46 5935 نیمه فشرده 1 شنبه - دوشنبه 17 الی 20 1399/8/12 2000000 100 شعبه ائل گلی
47 5936 تربیت کارمند آماده به کار روز های زوج 17 الی 20 1399/7/30 2000000 82 شعبه ائل گلی
48 5937 تربیت مربی ICDL روز های فرد 14 الی 17 1399/7/29 2800000 150 شعبه ائل گلی
49 5938 کارآموزی گرافیک روز های فرد 18:30 الی 21:30 1399/8/29 2500000 70 دفتر مرکزی
50 5939 نیمه فشرده 1 پنجشنبه ها 17 الی 20 و جمعه ها 9:30 الی 12:30 1399/8/22 2000000 100 دفتر مرکزی
51 5940 Proficiency Pack چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 18 الی 19:30 1399/9/5 700000 25 دفتر مرکزی
52 5941 پک فشرده VIP روز های فرد 17 الی 20 1399/9/6 5000000 198 دفتر مرکزی
53 5942 متره برآورد روز های زوج 15:30 الی 17 1399/8/14 1000000 40 دفتر مرکزی
54 5943 تربیت کارمند آماده به کار روز های زوج 14 الی 17 1399/8/14 2000000 82 شعبه ابوریحان
55 5065 حسابداری حقوق و دستمزد روز های زوج 18:30 الی 20 1399/8/10 865000 20 شعبه ابوریحان
56 5154 تربیت برنامه نویس Android آماده به کار روز های فرد 15:30 الی 17 1399/8/18 5400000 214 دفتر مرکزی
57 5163 CCNA روز های زوج 20 الی 21:30 1399/8/17 1800000 60 دفتر مرکزی
58 5250 MCSA 2016 روزهای زوج 17 الی 20 1399/8/10 3600000 200 دفترمرکزی
59 5257 AutoCAD روزهای زوج 15:30 الی 17 1399/8/23 1200000 60 دفترمرکزی
60 5356 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1399/8/27 940000 138 شعبه ائل گلی
 1    
  تعداد افراد حاضر: 38       تعداد بازديد امروز: 1540       تعداد بازديد ديروز: 5950       تعداد بازديد ماه: 98952       تعداد بازديد ماه گذشته: 325906       تعداد بازديد كل: 30088169