ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5905 بازاریاب حرفه ای روزهای زوج 17 الی 20 1399/4/20 850000 50 دفتر مرکزی
2 5906 تربیت مدرس ICDL آماده به کار روز های فرد 14 الی 17 1399/4/31 2500000 150 دفتر مرکزی
3 5907 ICDL روزهای زوج 17 الی 20 99/5/29 770000 138 شعبه ائل گلی
4 5908 برنامه نویسی روزهای فرد 11 الی 12:30 99/4/15 240000 20 شعبه ائل گلی
5 5909 e-kids روزهای فرد 11 الی 12:30 99/4/10 500000 90 شعبه ائل گلی
6 5910 رباتیک (دستی) روز های زوج15:30 الی 17 99/4/12 350000 20 شعبه ائل گلی
7 5911 برنامه نویسی روزهای زوج15:30 الی 17 99/4/4 480000 40 شعبه ائل گلی
8 5912 کاراموزی برنامه نویسی روز های زوج 17 الی 20 1399/4/30 2000000 70 دفترمرکزی
9 5913 کاراموزی حسابداری روزهای فرد 17 الی 20 1399/4/31 2000000 70 دفترمرکزی
10 5914 کاراموزی شبکه روزهای زوج 18:30 الی 21:30 1399/4/26 2000000 70 دفترمرکزی
11 5915 کاراموزی گرافیک روزهای فرد 18:30 الی 21:30 1399/4/27 2000000 70 دفترمرکزی
12 5916 کاراموزی عمران روزهای فرد 14 الی 17 1399/4/22 2000000 70 دفترمرکزی
13 5917 کاراموزی معماری روزهای زوج 15:30 الی 18:30 1399/4/21 2000000 70 دفترمرکزی
14 5918 کاراموزی مکانیک پنج شنبه ها 14 الی 17 - جمعه ها 9 الی 12 1399/4/27 2000000 70 دفترمرکزی
15 5919 پک آموزشی خانم های خانه دار روز های فرد 9:30 الی 12:30 1399/4/22 1325000 196 دفتر مرکزی
16 5920 خوشنویسی تحریری روز های زوج 17 الی 18:30 1399/4/18 300000 20 دفتر مرکزی
17 5786 Adobe AfterEffects روز های فرد 12:30 الی 14 1399/5/12 1040000 40 شعبه ائل گلی
18 5792 موشن گرافیک روز های زوج 14 الی 15:30 1399/4/11 3000000 220 دفتر مرکزی
19 5797 V-ray روزهای زوج 14 الی 15:30 1399/4/16 800000 40 شعبه ائل گلی
20 5798 Adobe Illustrator روز های فرد 12:30 الی 14 1399/4/12 538000 40 دفتر مرکزی
21 5806 برنامه نویسی شنبه ها 17 الی 18:30 1399/4/21 240000 20 شعبه ائل گلی
22 5807 برنامه نویسی روزهای فرد11 الی 12:30 1399/4/15 250000 20 شعبه ائل گلی
23 5808 برنامه نویسی یکشنبه ها 17 الی 18:30 1399/4/18 240000 20 شعبه ابوریحان
24 5809 ICDL روز های فرد 14 الی 17 1399/4/26 770000 138 شعبه ائل گلی
25 5810 تربیت حسابدار آماده به کار روزهای فرد 18:30 الی 20 1399/5/14 3000000 204 شعبه ائل گلی
26 5812 Solidworks روزهای فرد 18:30 الی 20 1399/4/31 850000 40 شعبه ابوریحان
27 5813 +Network روزهای فرد 15:30 الی 17 1399/4/26 450000 30 شعبه ابوریحان
28 5814 AutoCAD روزهای فرد 17 الی 18:30 1399/4/24 1000000 60 شعبه ابوریحان
29 5821 تربیت متخصص شبکه آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1399/4/18 4600000 314 دفتر مرکزی
30 5822 تربیت برنامه نویس PHP آماده به کار جمعه ها 9 الی 13:30 1399/5/24 3500000 164 دفتر مرکزی
31 5823 تربیت برنامه نویس ios آماده به کار روز های زوج 20 الی 21:30 1399/5/11 4600000 194 دفتر مرکزی
32 5824 تربیت متخصص امنیت آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1399/4/18 3300000 144 دفتر مرکزی
33 5825 Seo روز های زوج 18:30 الی 20 1399/4/28 1000000 40 دفتر مرکزی
34 5837 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روزهای فرد 17 الی 18:30 1399/4/24 2800000 214 شعبه ابوریحان
35 5839 تربیت برنامه نویس PHP آماده به کار روزهای زوج 17 الی 20 1399/5/13 3500000 164 شعبه ائل گلی
36 5840 زبان فشرده Advanced شنبه - پنجشنبه 14 الی 17 1399/5/23 1000000 160 شعبه ائل گلی
37 5841 برنامه نویسی چهارشنبه ها 15:30 الی 17 1399/4/18 480000 40 شعبه ائل گلی
38 5844 ICDL روزهای زوج 9:30 الی 12:30 1399/5/20 770000 138 شعبه ائل گلی
39 5846 موشن گرافیک روزهای فرد 18:30 الی 20 1399/5/7 3000000 220 شعبه ائل گلی
40 5847 تربیت کارمند آماده به کار روز های زوج 17 الی 20 1399/4/18 1800000 82 دفتر مرکزی
41 5903 ICDL روزهای زوج 9:30 الی 12:30 99/4/2 770000 138 شعبه ابوریحان
42 5065 حسابداری حقوق و دستمزد روزهای زوج 17 الی 18:30 1399/4/21 500000 20 شعبه ابوریحان
43 5154 تربیت برنامه نویس Android آماده به کار روز های فرد 20 الی 21:30 1399/4/29 4500000 214 دفتر مرکزی
44 5163 CCNA روز های فرد 20 الی 21:30 1399/4/29 1300000 60 دفتر مرکزی
45 5217 تربیت برنامه نویس Android آماده به کار روز های زوج 17 الی 20 1399/4/23 4500000 214 شعبه ابوریحان
46 5250 MCSA 2016 روزهای زوج 17 الی 20 1399/5/20 3200000 200 دفترمرکزی
47 5257 AutoCAD روزهای زوج 15:30 الی 17 1399/4/21 1000000 60 دفترمرکزی
48 5356 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1399/5/7 770000 138 شعبه ائل گلی
49 5357 e-kids روزهای دوشنبه 17 الی18:30 1399/4/16 500000 90 شعبه ائل گلی
50 5371 Adobe InDesign روز های زوج 14 الی 15:30 1399/4/25 538000 40 دفتر مرکزی
51 5381 SAP روز های فرد 18:30 الی 20 1399/4/24 800000 40 دفتر مرکزی
52 5408 3DMax روز های فرد 14 الی 15:30 1399/5/5 1100000 60 شعبه ائل گلی
53 5422 ICDL روز های زوج 17 الی 20 1399/6/29 770000 138 دفتر مرکزی
54 5423 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1399/6/30 770000 138 دفتر مرکزی
55 5476 نرم افزارهای حسابداری روزهای زوج 15:30 الی 18:30 1399/3/31 1600000 60 شعبه ابوریحان
56 5496 Adobe Illustrator روز های فرد 17 الی 18:30 1399/4/29 538000 40 شعبه ائل گلی
57 5498 حسابداری حقوق و دستمزد روز های فرد 18:30 الی 20 1399/4/30 500000 20 شعبه ائل گلی
58 5499 Corel Draw روزهای زوج 14 الی 15:30 1399/4/16 538000 40 شعبه ائل گلی
59 5500 حسابداری عمومی تکمیلی روزهای فرد 17 الی 18:30 1399/5/14 550000 40 شعبه ائل گلی
60 5501 نرم افزارهای حسابداری روز های فرد 15:30 الی 18:30 1399/3/27 1600000 60 شعبه ائل گلی
 1    
  تعداد افراد حاضر: 215       تعداد بازديد امروز: 9009       تعداد بازديد ديروز: 5381       تعداد بازديد ماه: 126010       تعداد بازديد ماه گذشته: 273372       تعداد بازديد كل: 28964292