ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5823 تربیت برنامه نویس ios آماده به کار روز های زوج 20 الی 21:30 1399/11/29 5550000 194 دفتر مرکزی
2 5824 تربیت متخصص امنیت آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1399/12/2 4000000 144 دفتر مرکزی
3 5837 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روزهای فرد 17 الی 18:30 1399/11/21 3600000 214 شعبه ابوریحان
4 5844 ICDL روزهای زوج 9:30 الی 12:30 1399/11/11 940000 138 شعبه ائل گلی
5 5846 موشن گرافیک روزهای فرد 15:30 الی 17 1399/10/30 4200000 220 شعبه ائل گلی
6 5847 تربیت کارمند آماده به کار روز های زوج 17 الی 20 1399/11/27 2000000 82 دفتر مرکزی
7 5903 ICDL روزهای زوج 9:30 الی 12:30 1399/11/01 940000 138 شعبه ابوریحان
8 5906 تربیت مربی ICDL روز های فرد 14 الی 17 1399/11/30 2800000 150 دفتر مرکزی
9 5907 ICDL روزهای زوج 17 الی 18:30 1399/12/06 940000 138 شعبه ائل گلی
10 5908 برنامه نویسی روزهای فرد 15:30 الی 17 1399/11/19 350000 20 شعبه ائل گلی
11 5909 e-kids روزهای فرد 15:30 الی 17 1399/11/19 700000 90 شعبه ائل گلی
12 5910 رباتیک (دستی) روز های زوج15:30 الی 17 1399/11/25 500000 20 شعبه ائل گلی
13 5911 برنامه نویسی روزهای زوج15:30 الی 17 1399/11/18 600000 40 شعبه ائل گلی
14 5912 کاراموزی برنامه نویسی روز های زوج 17 الی 20 1399/11/20 2500000 70 دفترمرکزی
15 5913 کاراموزی حسابداری روزهای فرد 17 الی 20 1399/11/19 2500000 70 دفترمرکزی
16 5914 کاراموزی شبکه روزهای زوج 18:30 الی 21:30 1399/11/25 2500000 70 دفترمرکزی
17 5916 کاراموزی عمران روزهای فرد 14 الی 17 1399/11/26 2500000 70 دفترمرکزی
18 5917 کاراموزی معماری روزهای زوج 15:30 الی 18:30 1399/11/29 2500000 70 دفترمرکزی
19 5918 کاراموزی مکانیک پنج شنبه ها 14 الی 17 1399/11/30 2500000 70 دفترمرکزی
20 5919 پک آموزشی خانم های خانه دار روز های فرد 9:30 الی 12:30 1399/11/28 1450000 196 دفتر مرکزی
21 5920 خوشنویسی تحریری روز های زوج 17 الی 18:30 1399/11/20 350000 20 دفتر مرکزی
22 5921 تربیت مربی ICDL روز های فرد 17 الی 20 1399/11/19 2800000 150 شعبه ابوریحان
23 5922 کارگاه پرونده خوانی روز های فرد 18:30 الی 20 1399/11/2 264000 12 شعبه ابوریحان
24 5923 Etabs-Safe روز های فرد 18:30 الی 20 1399/11/12 1500000 40 شعبه ابوریحان
25 5924 e-kids دوشنبه ها 15:30 الی 17 1399/11/13 700000 90 شعبه ابوریحان
26 5925 طراحی با کامپیوتر شنبه ها 15:30 الی 17 1399/11/21 350000 20 شعبه ابوریحان
27 5928 تربیت برنامه نویس آماده به کار روزهای زوج 17 الی 20 1399/12/6 5400000 214 شعبه ائل گلی
28 5929 Etabs-Safe روز های فرد 18:30 الی 20 1399/12/3 1500000 40 شعبه ائل گلی
29 5930 Revit روز های زوج 15:30 الی 17 1399/10/27 1200000 40 شعبه ائل گلی
30 5931 طراحی با کامپیوتر روز های فرد 18:30 الی 20 1399/11/26 650000 40 شعبه ائل گلی
31 5933 MSRT چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 18:30 الی 20 1399/11/29 1000000 15 دفتر مرکزی
32 5934 EPT چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 17 الی 18:30 1399/11/29 1000000 15 دفتر مرکزی
33 5935 نیمه فشرده 1 شنبه - دوشنبه 17 الی 20 1399/11/25 2000000 100 شعبه ائل گلی
34 5936 تربیت کارمند آماده به کار روز های زوج 17 الی 20 1399/7/30 2000000 82 شعبه ائل گلی
35 5937 تربیت مربی ICDL روز های فرد 14 الی 17 1399/7/29 2800000 150 شعبه ائل گلی
36 5938 کارآموزی گرافیک روز های فرد 18:30 الی 21:30 1399/11/28 2500000 70 دفتر مرکزی
37 5939 نیمه فشرده 1 چهارشنبه و پنجشنبه 17 الی 20 1399/11/16 2000000 100 دفتر مرکزی
38 5940 Proficiency Pack چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 17 الی 20 1399/11/15 700000 25 دفتر مرکزی
39 5941 پک فشرده VIP روز های فرد 17 الی 20 1399/11/26 5000000 198 دفتر مرکزی
40 5942 متره برآورد روز های زوج 12:30 الی 14 1399/12/02 1000000 40 دفتر مرکزی
41 5943 تربیت کارمند آماده به کار روز های زوج 14 الی 17 1399/11/11 2000000 82 شعبه ابوریحان
42 5946 برنامه نویسی روزهای پنجشنبه 1399/9/7 250000 20 شعبه مرکزی
43 5947 برنامه نویسی شنبه یکشنبه 1399/11/26 2400000 20 شعبه ائل گلی
44 5953 نیمه فشرده 1 شنبه-دوشنبه 17 الی 20 1399/11/15 2000000 198 شعبه ابوریحان
45 5954 Talk show چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 18 الی 19:30 1399/9/26 500000 24 دفتر مرکزی
46 5955 TOEFL یکشنبه - پنجشنبه 17 الی 20 1399/10/25 2000000 160 دفتر مرکزی
47 5956 IELTS دوشنبه - چهارشنبه 17 الی 20 1399/10/22 2000000 60 دفترمرکزی
48 5957 نیمه فشرده 2 دوشنبه - چهارشنبه 17 الی 20 1399/11/26 1700000 80 دفترمرکزی
49 5958 TTC یکشنبه ها و پنجشنبه ها 17 الی 18:30 1399/12/14 1200000 15 دفترمرکزی
50 5959 AVR روزهای زوج 11 الی 12:30 1399/11/25 1200000 40 دفترمرکزی
51 5786 Adobe AfterEffects روز های فرد 18:30 الی 20 1399/11/19 1370000 40 شعبه ائل گلی
52 5792 موشن گرافیک روز های زوج 15:30 الی 17 1399/11/25 4200000 220 دفتر مرکزی
53 5797 V-ray روزهای زوج 14 الی 15:30 1399/10/30 1000000 40 شعبه ائل گلی
54 5798 Adobe Illustrator روز های زوج 18:30 الی 20 1399/10/20 700000 40 دفتر مرکزی
55 5807 برنامه نویسی روزهای فرد17 الی 18:30 1399/11/26 350000 20 شعبه ائل گلی
56 5808 برنامه نویسی یکشنبه ها 17 الی 18:30 1399/11/05 350000 20 شعبه ابوریحان
57 5809 ICDL روز های فرد 9:30 الی 12:30 1399/11/19 940000 138 شعبه ائل گلی
58 5810 تربیت حسابدار آماده به کار روزهای فرد 18:30 الی 20 1399/11/2 4200000 204 شعبه ائل گلی
59 5812 Solidworks روزهای فرد 18:30 الی 20 1399/11/12 1000000 40 شعبه ابوریحان
60 5813 +Network روزهای فرد 15:30 الی 17 1399/8/25 500000 30 شعبه ابوریحان
 1    
  تعداد افراد حاضر: 57       تعداد بازديد امروز: 244       تعداد بازديد ديروز: 4654       تعداد بازديد ماه: 222672       تعداد بازديد ماه گذشته: 248040       تعداد بازديد كل: 30779709